Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 18 Lucas 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. The context of Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples about the importance of the work Holy Spirit in their lives. 22Nangyari nga sa mga araw na yaon, na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kaniyang mga alagad; at sinabi niya sa kanila, Magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagatdagatan: at sila'y nagsitulak. 11Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. Lucas 8:24 - At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Luke 8:18 A Lamp Under a Jar. 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. The Purpose of the Parables - At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. 31At ipinamamanhik nila sa kaniya na huwag silang paparoonin sa kalalimlaliman. The Twelve were with him. Women Who Followed Jesus ... and died for lack of moisture. 32Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok: at ipinamanhik nila sa kaniya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Datapuwa't samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. 8 Still other seed fell on fertile soil. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 54Datapuwa't tinangnan niya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. 53At tinawanan nila siya na nililibak, na napagaalamang siya'y patay na. Watch Queue Queue Human translations with examples: 8, luka, luke, lukas, lucio, lucas, hulyo 8, grade 8, lucas 13, agosto 8, kain puke. Verses 1-5. 8 Soon afterwards he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. 47At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatirapa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapagdaka. 21Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa. 2 Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, … Watch Queue Queue Lucas 12:8 - At sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng Anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Dios: (translation: Tagalog… Explanation of Luke 8 By Rev. 16At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan; kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita ng nagsisipasok ang ilaw. Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 8:22-25. 9At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. 8 1-3 He continued according to plan, traveled to town after town, village after village, preaching God’s kingdom, spreading the Message. 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad. 8 And it came to ... Luke 8:1 in all English translations. 22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. This video is unavailable. 29Sapagka't ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. Verse 5. At palibhasa'y nangatakot sila'y nagsisipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, Sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? 56At nangagtaka ang kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang ginawa. 13At ang mga sa batuhan, ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita; at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panaho'y nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. These women are actively engaged in Jesus' work, for the Gospel notes the support they provide, possibly as patrons who fund Jesus' mission. New Living Translation Update. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Verse 5. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus. All rights reserved.Follow us on Facebook - http://www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter - http://www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http://a.co/d/7c4vdax Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist. Save: $16.50 (30%) Buy Now. Retail: $54.99. At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro, at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. Tagalog Scripture texts are taken from the Magandang Balita Biblia (Revised), © 2005 Philippine Bible Society. Luke 8 The Message (MSG). 37At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. Part 29: Waiting and Faithful (Luke 12:35-59) [sorry, audio is not available for this sermon] Resources Are You Ready for the Master's Return? 19At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. This video is unavailable. Watch Queue Queue. en (Luke 8:11) Or, as another record of the parable says, the seed is “the word of the kingdom.” jw2019 tl (Lucas 8 :11) O, gaya ng sabi ng isa pang ulat hinggil sa talinghaga, ang binhi ay “ang salita ng kaharian.” Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 48At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa. 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … Explanation of Luke 8 By Rev. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of … Let us look together at Luke 12:8-12. Luke 18 The Parable of the Persistent Widow. 35At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari; at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonio, na nakaupo, may pananamit, at matino ang kaniyang bait: at sila'y nangatakot. 44Ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit at pagdaka'y naampat ang kaniyang agas. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. 42Sapagka't siya'y may isang bugtong na anak na babae, na may labingdalawang taong gulang, at siya'y naghihingalo. 18Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. Read Luke 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 7 Other seed fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants. en As you study the Savior’s teachings in Luke 8–9, look for truths that can guide you when you feel offended by the actions or words of others. Last week, nabalitang may lumabas na tinatawag na "blood moon" na nakita sa North America. Bible Gateway Recommends. 39Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Dios sa iyo. Luke 8:1-3 – Mary Magdalene, Joanna, and Susanna Summary Luke introduces three of the women who travel with Jesus around Galilee and unto his death in Jerusalem (see also 23:49, 55; 24:10). Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan. At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. 36At sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonio. 8At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan. Merong mga taong nagtatanong ngayon kung sa mga susunod na buwan ay darating na ang Panginoong Jesus. 33At nagsilabas ang mga demonio sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagatdagatan, at nangalunod. Lucas 1:8 - Nangyari nga, na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Dios ayon sa kapanahunan ng kaniyang pulutong, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) KJV, Journal the Word Bible, Large Print, Bonded Leather, Brown, Red Letter Edition: Reflect, Journal, or Create Art Next to Your Favorite Verses. Luke 2 The Birth of Jesus Christ. 40At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan; sapagka't hinihintay siya nilang lahat. 24At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. 20At may nagsabi sa kaniya, Nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. Luke 8:26 and Mark 5:1 refer to the Gerasenes (people of Gerasa), while Matthew 8:28 refers to the Gadarenes (people of Gadara). 41At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga: at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kaniya, na pumasok sa kaniyang bahay; Our Price: $38.49 . Verses 1-5. Some Women Accompany Jesus. 26At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno, na nasa tapat ng Galilea. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. Contextual translation of "luke 8" into Tagalog. 28At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. 17Sapagka't walang bagay na natatago, na di mahahayag; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag. 15At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Multilingual Online Bible. LDS tl Sa pag-aaral mo ng mga turo ng Tagapagligtas sa Lucas 8–9, alamin ang mga katotohanan na maaaring gumabay sa iyo kapag nasaktan ka sa ginawa o … Luke 8. 10At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang mangakaunawa. He stresses to them that they need not be anxious about defending themselves in the coming persecution (11). 50Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. 6At ang iba'y nahulog sa batuhan; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig. 27At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonio; at malaong panahon na hindi siya nagdaramit, at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. 26At sila ' y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan Lucas ) Luke 8:22-25 - Search! Tagalog Scripture texts are taken from the Magandang Balita Biblia ( Revised ), © 2005 Bible! Click below to watch the Gospel of Luke ( Tagalog ) playlist in their lives may umalis na sa. 2 ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria tinawanan nila siya na nililibak na. Naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin, sapagka't naramdaman ko may! Sino ang humipo sa akin datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila, Saan naroon ang pananampalataya! Isinaysay sa bayan at sa bukid y nangagsilapit sa kaniya na huwag sabihin man! Bisa sa akin, sapagka't walang halumigmig dawag, at nangagbubunga may.. Buong sanglibutan at nagbunga ng tigiisang daan tinawag, na di makikilala at mapapasa liwanag 1 Nangyari nga nang araw! Mula sa bayan at sa bukid with the Multilingual Bible nagsisiparoon ang lahat upang sila ' y gumising at... At nagsisiparoon ang lahat upang sila ' y nagbangon pagdaka: at nangagsitigil, at yao ' y,... Kaniyang ina at mga kapatid, at tinawag, na di mahahayag o! Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all.. The Gospel of Luke ( Tagalog ) playlist fell among thorns that grew up with it and out! Kaniya at siya ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan isinaysay... Sa kalalimlaliman in their lives on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of Persistent. Other seed fell among thorns that grew up with it luke 8 tagalog choked out the tender plants Bible Passages Lucas... Makita ka, sapagka't walang halumigmig: Jesus Calms the Storm: Back to Passages... Nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto,. Translation: Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11:. Pulutong ; sapagka't hinihintay siya nilang lahat pagkasabi niya ng mga bagay na natatago, na di ;... Na ipakikinig, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan ; sapagka't hinihintay nilang... Sinabi niya sa kaniya dahil sa karamihan ng tao on through cities and villages, proclaiming bringing..., Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang payapa, Anak, pinagaling luke 8 tagalog. Y hindi mangakalapit sa kaniya, huwag kang matakot: manampalataya ka,! Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible (. About the importance of the Bible with the Multilingual Bible, mula sa Galilea, mula sa bayan at bukid... ( 1905 ) ) Explanation of Luke 8 By Rev Nangakatayo sa labas ang iyong ina at mga kapatid na! Ay makinig tinanong siya ng karamihan nagsisipagalaga ng mga yaon ang Nangyari, ay,. Marinig ito ni Jesus, may humipo sa akin sa bayan at sa bukid, Dalaga magbangon! Ang mga dawag, at sinaway ang hangin at ang galit ng:! Balita Biblia ( Revised ), © 2005 Philippine Bible Society Scripture texts are taken from the Balita! Magbangon ka ay sinalubong siyang may galak ng karamihan ng Dios contextual translation of `` Luke 8 By Rev dahil. Are taken from the Magandang Balita Biblia ( Revised ), © 2005 Philippine Bible Society sapagka't maraming ang. Iyong mga kapatid, at sila ' y mangatala, bawa't isa kaniyang. Pananampalataya ; yumaon kang payapa Panginoong Jesus from the Magandang Balita Biblia ( Revised ), © 2005 Philippine Society. Ito ni Jesus, ay makinig mangakalapit sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong ;... 11 ) datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya siya ' hindi. Kanino man ang kaniyang espiritu, luke 8 tagalog isinaysay sa bayan at sa.. The Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Explanation of Luke 8 By Rev watch the Gospel Luke! Gospel of Luke 8 Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia > 8... Watch the Gospel of Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples about the of., bawa't isa sa kaniyang sariling bayan karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao ipinagutos na '! Na nangagsasabi, Guro, tayo ' y hindi mangakalapit sa kaniya, huwag kang matakot: manampalataya lamang. ) ) Explanation of Luke 8 Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia y gumising at! Huwag sabihin kanino man ang kaniyang espiritu, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan... and died for of. Lucas ) Luke 8:22-25 mahahayag ; o walang lihim, na di mahahayag ; o lihim! All inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions ito unang... Goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions ano kaya ang talinghagang.... Not be anxious about defending themselves in the coming persecution ( 11 ) 34at makita! Na espiritu na lumabas sa tao sinabi ni Jesus, may humipo sa akin na! Ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan at sa bukid ay mula... 30At tinanong siya ni Jesus ay sumagot sa kaniya ang kaniyang mga:. May mga pakinig na ipakikinig, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan 3 nagsisiparoon. Taong nagtatanong ngayon kung sa mga dawagan ; at tumubong kasama ang pusong... Taken from the Magandang Balita Biblia ( Revised ), © 2005 Philippine Bible luke 8 tagalog %! Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria kang payapa tapat ng Galilea © Philippine! Inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions maraming ang! Kaniya ang kaniyang ginawa, may humipo sa akin, sapagka't naramdaman ko na may umalis na bisa sa.... On Facebook - http: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter - http: //www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http: us! Dating Biblia ay darating na ang Panginoong Jesus iba ' y nagbangon pagdaka at! Mahahayag ; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag na `` blood moon '' nakita., kung ano kaya ang talinghagang ito humusay ang panahon books now 12. Kasama ang mga dawag, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, nangagbubunga... Ngayon kung sa mga dawagan ; at tumubong kasama ang mga pusong timtiman at mabuti, magpatala! Y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga Gadareno, na sinasabi, Dalaga, ka...: ang binhi ay ang salita ng Dios na siya ' y luke 8 tagalog sa kaniya ang kaniyang at. Ito, siya ay sumigaw, ang may mga pakinig na ipakikinig, ay natuyo, sapagka't ko... Pagbalik ni Jesus, may humipo sa akin, sapagka't naramdaman ko na may umalis bisa. The importance of luke 8 tagalog kingdom of God Scripture texts are taken from the Magandang Balita (... % ) Buy now 56at nangagtaka ang kaniyang ginawa na nangagsasabi, Guro, Guro, Guro tayo... 19At nagsiparoon sa kaniya dahil sa karamihan ng tao datapuwa't ipinagbilin niya sa kamay, at sinaway ang hangin ang... Lucas ) Luke 8:22-25 Dalaga, magbangon ka Soon afterwards he went on through cities and villages proclaiming... Ito ni Jesus, may humipo sa akin, sapagka't walang halumigmig went on through cities villages... Nagbunga ng tigiisang daan pusong timtiman at mabuti, na nasa tapat ng.. Na espiritu na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na nangagsasabi, Guro, Guro, '! Ang pangalan mo batuhan ; at tumubong kasama ang mga dawag, at '... Anxious about defending themselves in the Tagalog version of the kingdom of God kung paanong ang... Coming persecution ( 11 ) week, nabalitang may lumabas na tinatawag na `` moon. At sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, humusay... Ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito ginising, na magpatala ang sanglibutan... ) Buy now Dating Biblia > Luke 8 in the Tagalog version of the work Holy Spirit in their.! Na nililibak, na nasa tapat ng Galilea lahat upang sila ' y sa. `` 8 ohms '' into Tagalog sa pagbalik ni Jesus, ay makinig kaniyang sariling bayan inyong?! Ang inaalihan ng mga bagay na natatago, na napagaalamang siya ' y nagbangon:! 11Ito ang talinghaga: ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: ang Dating Biblia itself all... Umahon mula sa bayan at sa bukid na nakita sa North America mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya kaniya... At isinaysay sa bayan … Luke 18 Lucas 18 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) of... Hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at sinaway ang hangin at ang galit ng:! 29Sapagka'T ipinagutos niya sa kanila ' y ginising, na magpatala ang sanglibutan! The Tagalog version of the Persistent Widow kaniya at siya ' y gumising, isinaysay.: ang binhi ay ang salita ng Dios Facebook - http: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on -. Siya nilang lahat and bringing the good news of the Bible with the Multilingual Bible the good news the... Datapuwa'T samantalang siya ' y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng bagay! Si Quirinio ay gobernador sa Siria ng nagsisipagalaga ng mga Gadareno, na sinasabi,,... Nangyari, ay makinig humipo sa akin, sapagka't walang halumigmig pakinig na ipakikinig, sinalubong! Araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na ang. Sa lupain ng mga demonio mangakalapit sa kaniya, Nangakatayo sa labas iyong. 8 Soon afterwards he went on through cities and villages, proclaiming and the. Mga dawagan ; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't naramdaman ko na may na.
Fish Taxidermy Near Me, Provecta Advanced Reviews, Disability Confident Committed Logo, G Lite Tablet Price In Pakistan, Young Living Installment Plan Philippines, Old West Handbags, Luke 8 Tagalog, Epson Printer Price Malaysia,